Apply Online

constrution

AYDINLATMA METNİ

1.Giriş

İşbu aydınlatma metni; Göksu Safi Işık Avukatlık Ortaklığı (“GSI”) olarak iş başvurusunda bulunan kişilerin işlenen kişisel verilerinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun kararlarına uygun olarak işlenmesinin ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanabilmelerinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. GSI ile paylaşılmış olan tüm kişisel veriler hukuka uygun bir şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak ve KVKK’nın 4. maddesinde öngörülen ilkeler kapsamında işlenebilecektir.

2.Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları

Kişisel verileriniz;

Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
Çalışan Adayı’nın durumunun, niteliğinin ve tecrübesinin başvurulan pozisyona uygunluğunun denetlenmesi,
Başvurulan pozisyon için en uygun Çalışan Adayı’nın belirlenmesi,
Referansların kontrolü, Çalışan Adayı’nın vermiş olduğu bilgilerin doğruluğunun teyit edilmesi,
Çalışan Adayı hakkında araştırma yapılması,
Çalışan Adayı’nın talebi ve konuya ilişkin vermiş olduğu açık rıza doğrultusunda ileride açılacak uygun pozisyonlar için başvurunun değerlendirilmesi,
Başvuru ve işe alım süreci hakkında Çalışan Adayı ile iletişime geçmek veya kişinin açık rızası bulunması halinde, sonradan açılan herhangi bir pozisyon için Çalışan Adayı ile iletişime geçilmesi,
Çalışan Adayı yerleştirme ve görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
İlgili mevzuatın gereklerinin ya da yetkili kurum veya kuruluşların taleplerinin karşılanması

amaçlarıyla, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenme şartlarına uygun olarak işlenecektir.

3.Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz;

Kanuni yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla yetkili resmi kurum ve kuruluşlar ile kanunen yetkilendirilmiş özel kişilere,
Yargısal süreçlerin yürütülebilmesi veya takibinin sağlanması amacıyla ilgili yargı makamlarına,

ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartlarına ve amaçlarına uygun olarak aktarılabilecektir.

4.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Çalışan Adayı’na ait kişisel veriler; GSI ile iş ilişkisinin kurulması sürecinde Çalışan Adayı’nın kendisi tarafından tarafımıza ilettiği belgeler, formlar, raporlar vb. her türlü doküman vasıtasıyla ve Çalışan Adayı’nın referans olarak gösterdiği üçüncü kişilerden ve önceden çalıştığı yerlerde Çalışan Adayı’nın yöneticisi, sorumlusu vb. pozisyonda olan yetkili kişilerden, yalnızca işe alım süreci ile ilgili olmak üzere yazılı veya sözlü olarak bilgi alınması suretiyle bir veri kayıt sistemlerinin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilebilecek veya toplanabilecektir.

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. maddesinin birinci fıkrası uyarınca vermiş olduğu açık rıza ve KVKK’nın 5. maddesinin ikinci fıkrasının a, c, ç, e ve f bentleri ile 6. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak işbu Aydınlatma Metninin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla Şirketimiz tarafından toplanmakta ve işlenmektedir.

5.Veri Sahibinin md.11’de Belirtilen Hakları

KVKK’nın 11. maddesinde düzenlenen haklarınızı kullanmak amacıyla, [email protected] mail adresi üzerinden ve iTower Bomonti Merkez Mahallesi Akar Caddesi No:3 Kat:27 34381 Şişli /İstanbul adresinden GSI’a başvurabilirsiniz.

AÇIK RIZA METNİ

İşbu Açık Rıza Metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak hazırlanan ve yukarıda yer verilen Aydınlatma Metni’nde detaylı olarak açıklanan hususlar kapsamında; kişisel verilerinizin işlenmesine rıza gösterip göstermediğinizi belgeye bağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Aydınlatma Metni’nde belirtilen yöntemlerle toplanan kişisel verilerin bahse konu metinde belirtilen amaçlar ve ilkeler kapsamında işlenmesine ve belirtilen amaçlar kapsamında aktarılmasına rıza verip vermediğinizi belirtiniz.
Aydınlatma Metni’nde belirtilen toplama ve/veya aktarma amaçlarından bazılarına (kısmen) rıza vermekteyseniz, rıza vermediğiniz amaçlara ait maddeleri lütfen işaretleyiniz. (Örneğin, “☒” gibi)Name *

Surname*

Phone*

Email*

School*

Is your university not on the list?

Class*

Position*

Cv*

Cover Letter