AYDINLATMA METNİ

 1. Giriş

İşbu aydınlatma metni; Göksu Safi Işık Avukatlık Ortaklığı’nın (“GSI”) web adresi olan www.goksusafiisik.av.tr internet sitesine erişim sağlayan ziyaretçilerimizin (“Ziyaretçi”) bu siteyi ziyaretleri esnasında işlenen kişisel verilerinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun kararlarına uygun olarak işlenmesinin ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanabilmelerinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. GSI ile paylaşılmış olan tüm kişisel veriler hukuka uygun bir şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak ve KVKK’nın 4. maddesinde öngörülen ilkeler kapsamında işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları

Kişisel verileriniz,

 • İnternet sitemiz üzerinden şikayet, talep ve isteklerini ileten Ziyaretçilerimiz’in taleplerinin yanıtlanması, sorunlarının tespiti, giderilmesi ve bu süreçlerde kişiler ile iletişime geçilmesi,
 • İnternet sitemizin güvenliğinin sağlanması,
 • GSI’ın yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 • İleride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
 • GSI’ın hukuki zeminde kendisine tanınan haklarının korunması ve kullanılması,

amaçlarıyla, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz;

 • Kanuni yükümlülüğün yerine getirilmesi veya GSI’a ait hakların tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla yetkili resmi kurum ve kuruluşlar ile kanunen yetkilendirilmiş özel kişilere,
 • Yargısal süreçlerin yürütülebilmesi veya takibinin sağlanması amacıyla ilgili yargı makamlarına,
 • İş faaliyetlerinin aksamadan yürütülebilmesi amacıyla aynı adreste veya işbirliği içinde faaliyet gösterdiğimiz gerçek ve tüzel kişilere,

ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartlarına ve amaçlarına uygun olarak aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, otomatik yöntemlerle veya otomatik olmayan yöntemler ile; GSI’a ait internet adreslerinde yer alan iletişim formları vasıtasıyla ve sitemizi ziyaret eden kişilerin IP adreslerinin kaydedilmesi suretiyle suretiyle elde edilmektedir.

Söz konusu kişisel verilerinizin GSI tarafından işlenmesindeki hukuki sebepler; ilgili kişinin, KVKK’nin 5.maddesinin birinci fıkrası uyarınca vermiş olduğu rıza ile KVKK’nın 5.maddesinin ikinci fıkrasının ç,e ve f bentlerinde belirtilen açık rızanın istisnası olan hallerdir. Kişisel verileriniz belirtilen hukuki sebeplerle yürürlükte olan her türlü mevzuata uygun şekilde ve işbu Aydınlatma Metninin 2 ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla GSI tarafından toplanmaktadır.

 1. Veri Sahibinin md.11’de Belirtilen Hakları

KVKK’nın 11. maddesinde düzenlenen haklarınızı kullanmak amacıyla, [email protected] mail adresi üzerinden ve iTower Bomonti Merkez Mahallesi Akar Caddesi No:3 Kat:27 34381 Şişli / İSTANBUL adresinden GSI’a başvurabilirsiniz.